څانګيزه ژبنۍ او ادبي او بپاڼه  
  www.zyar.net  
 
 
  اړيكي کتابتون خونديځ(ارشيف) دپوهاندزياراندوژوند
 
نيوليک
 نېټه : 23.03.2008 |   ليكوال : پوهاند دوکتور مجاور احمدزيار     چاپي بڼه
دپياندوپېيوي
مرګ ته را ټول دجهان روي هسې
دراکولايان وينې راروي هسې
دي راچاپېره وحشي ژوي هسې
دتوروحشت په پارچې ژوي هسې
تورډبرين لکه «اسود»اوښتي
نيولي زړونويې تورلوي  هسې
دکوم ناچېرې نشت ابادله لوري
تورـ سپين دېوان دي راتوشوي هسې
سپينوزين کړې  دغه تورې اسپې
ټينګ په لاسوکې يې نينوي هسې                                                                      
غشي ليندې پرلاس يې موخه يومخ
سينې راسکوي لکه سکوي هسې
 کړې راپه خوله يې تورې خاورې دمرګ
داتورتوپان لګوي خوي هسې
جوړدځنګله داورپه څېرراخپاره
يوپمن رنځ لکه دکوي هسې
دارانغاړي څه کرغېړنې پېښې
ورځې اوشپې لکه نستوي هسې
دتورتمودواټنوځري مو
په څه پلموځوروي څوي هسې
راته يولاس زموږپه ورکې پسې
څه يې پيوست، څه يووستوي هسې
نه شوې ترې پاتې دچمن ناوکۍ
نه په زانګووکې مورروي هسې
هېڅ يې راپرې نه ښوول په باغ کې راته
نرګس،نرګوس وترنرسوي هسې
چې کړي پرنورودادنياهم «سجن»
غواړي،شو ټول سوي الوي هسې
سروغرغنډويې هډوپلې راوسوې
اوربل ترمنځ دزاړه نوي هسې
هرڅه زاړه دي زاړه پالوته تل
وي که هرڅومره نوي زوي هسې
پاڼرېږرارژي يې دزغم ګلونه
دي مالياران يې لاسکتوي هسې
راځي فرياددغرونوغرونوچوپتيا
له هريوستونځ،غاښي اوږوي هسې
موږخوله پښت يودهغواورپښتو
نه مروبياهم،که اورموسوي هسې
له سرې بټۍ لکه پولادراوتي
په اوررغېږي داورسوي هسې
چې دهستۍ درمندوروسوزوي
شته موخوګلن کې لاڅوسوي هسې
موږسموودخپل تدبيرپه ګوتو
ليکې دټنډې اوورغوي هسې
جوړيې بنديزپرلاروودسپېدو
دهغې تورې شپې زړه چوي هسې
غورځي له پښوبه طاغوتي ارواوې
داواک وځواک به يې تل نه وي هسې
چې راونه زمولي نغمې ستونوکې
بې له دې ښکلې به نورڅه وي هسې
چې شي پنادمېنې مينې پلوري
څومره به غوه،څومره ښه وي هسې
داوچکالي به دباوردورشو
ونه ژاړي تږي ککوي هسې
چې نه هېندارې بې انځوره شي بيا
نه به يې هسک خولوسېلوي هسې
نارنجستان به دموسکاووشي تاند
بيابه دسروشونډوستايه وي هسې
بيابه هم شمېرويې دمخ خالونه
بيابه هم شعر،وروځې لېمه وي هسې
بيابه انځورودپيمخوپرمخ 
سپينې خولې لکه پېروي هسې
نوربه راژغوروله بلوسنې دباد
دتوروزلفوسره بچوي هسې
بياهم په پاريې دښايست دغزل،
پېيوبه پاندوته پېيوي هسې !
 
اکسفورډ،٩ـ ١١ـ ٢٠٠٥

بېرته شاته

كـــــور
نوې ژبپوهنه
پښويه(ګرامر)
ليکلار
وييپوهنه
سيند(قاموس)
بدلمېچ(عروض)
پښتواوپښتانه
کړنيزه ژبپوهنه
نوې ادبپوهنه
شعري ځېلونه (ژانرونه)
نثري ځېلونه
کر ه کتنه
غبرګون
خبرتيا او ګوزارش
پیِغامونه
ليکونه
انځورونه
كــــور  ::   دپوهاندزياراندوژوند  ::   خونديځ(ارشيف)  ::   کتابتون  ::   اړيكي